štitimo vaše osobne podatke

Politika privatnosti

V.B. Auto d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Kralja Držislava 6, OIB: 93985284295 trgovačko društvo koje je registrirano za održavanje, popravak i prodaju automobila i motornih vozila. U obavljanju svoje registrirane djelatnosti V.B. Auto d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih klijenata i poslovnih partnera, strogo primjenjujući relevantnu pravnu regulativu.

1.   Što je osobni podatak?

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak ili kombinacija podataka koji mogu poslužiti za identifikaciju osobe. Osobni podaci koje V.B. Auto d.o.o. prikuplja i obrađuje uključuju najmanje Vaše osnovne osobne podatke (ime i prezime, adresa, kontakt podaci, OIB, podaci o datumu rođenja, spolu i po potrebi identifikacijska isprava, vozačka i prometna dozvola). Podaci su također nužni i kako bismo za vrijeme našeg poslovnog odnosa lakše s Vama komunicirali i prenosili Vam važne informacije. U ovim Informacijama pročitajte kako i u koje svrhe V.B. Auto d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke.

2. Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

V.B. Auto d.o.o. određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka te je odgovorno da se takvi podaci obrađuju i čuvaju na način koji je u skladu s važećim europskim i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka. U tom smislu V.B. Auto d.o.o. smatra se voditeljem obrade osobnih podataka.

3. Kako prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke?

Osobne podatke prvenstveno prikupljamo izravno od Vas, prilikom pregovora oko pružanja usluge popravka ili prodaje vozila, izrade ponude, radnog naloga, probne vožnje i sl. Kada podatke dostavljate putem trećih strana smatramo da ih također dobivamo izravno od Vas. Vaše podatke možemo prikupljati i iz javno dostupnih izvora i isprava, od trećih osoba kao što su naši poslovni partneri, državna tijela, osiguravajuća društva, odvjetnici ili financijske ustanove.

4. Koje su pravne osnove i svrhe za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka?

V.B. Auto d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke samo za određene dopuštene svrhe, prvenstveno za potrebe pružanja usluge popravka i prodaje vozila, u skladu s pozitivnim pravnim propisima. Vaše podatke također prikupljamo kako bismo ispunili naše zakonske obveze i/ili na temelju našeg legitimnog interesa, a za određene svrhe obrade dodatno tražimo Vašu privolu.

Osobne podatke potrebne za izvršenje pružanja usluge prikupljamo već prilikom kreiranja ponude prema Vama kao budućem klijentu, ali i tijekom procesa pružanja usluge popravka ili prodaje vozila.

Pravne osnove prikupljanja i obrade podataka mogu se podijeliti u skupine:

a)    Poduzimanje radnji prije pružanja usluge popravka ili prodaje vozila

Prilikom pregovora s Vama oko pružanja usluge popravka ili prodaje vozila i slanja inicijalne ponude, obrađujemo Vaše podatke kako bismo provjerili Vaše zahtjeve i potrebe prije pružanja dogovorene usluge te izrade ponude temeljem koje će biti izvršena tražena usluga.

b)    Izvršenje usluge popravka ili prodaje vozila

Na radnom nalogu, ponudi, obrascu za probnu vožnju i računu navodimo određene kategorije Vaših osobnih podataka: ime, prezime, adresu, kontakt podatke, podatke o identifikacijskim ispravama, podatke iz vozačke i prometne dozvole, podatke o datumu rođenja i sl.

Obrada u ovom opsegu potrebna je radi ispunjenja dogovorene usluge, ali i radi zaštite nas kao pružatelja usluga i osiguranja naplate.

c)    Ispunjenje pravnih obveza

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo radi ispunjenja naših zakonskih obveza i to:

          obveza dostavljanja vjerodostojnih podataka nadležnim tijelima u slučaju počinjenja prekršaja ili kaznenih djela,

          obveza rješavanja pritužbi i prigovora vezanih za izvršenje usluge popravka ili prodaje vozila,  izvršenje garancijskih prava te rješavanje pritužbi i prigovora na izdane račune,

          obveza dostavljanja periodičnih financijskih obračuna nadležnim tijelima radi javne objave,

          obveza iz Zakona o računovodstvu te Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

d)    Legitimni interesi

Vaše osobne podatke možemo obrađivati ako je takva obrada nužna za potrebe naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili temeljna prava i slobode, a zahtijevate zaštitu osobnih podataka. Ako podnesete prigovor na takvu obradu, više nećemo obrađivati Vaše podatke, osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode. Svojim legitimnim interesom smatramo:

          promidžbu proizvoda koje nudimo na tržištu,

          ispitivanje Vašeg zadovoljstva pruženom uslugom.

e)    Privola za obradu osobnih podataka

Potpisivanjem izjave kojom nam dajete privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka, pristajete na to da V.B. Auto d.o.o. te osobne podatke prikuplja i koristi radi:

          izvršavanja usluge popravka i prodaje vozila,

          osiguranja naplate svoje usluge,

          stvaranja baze podataka svojih korisnika,

          zaštite svoje imovine,

          zaštite i sigurnosti svojih korisnika i zaposlenika.

Pružanje ovih podataka je Vaša obveza te uvjet nužan za izvršenje dogovorene usluge. Ako odbijete dati pojedine od gore navedenih podataka, V.B. Auto d.o.o. neće moći ispuniti svoje zakonske i dogovorene obveze, što će za posljedicu imati nemogućnost pružanja i izvršenja dogovorene usluge.  

Osim navedenih svrha, ukoliko ste na to pristali u izjavi o privoli, V.B. Auto d.o.o. Vaše osobne podatke može koristiti i radi eventualnog stupanja u kontakt s Vama, kako u marketinške svrhe, tako i u svrhe poboljšanja svojih usluga.

Izjavu o privoli možete povući u svakom trenutku. Ukoliko izjavu o privoli povučete u cijelom njezinom opsegu, to će za posljedicu imati nemogućnost izvršenja dogovorene usluge, s obzirom da su nam Vaši osobni podaci za navedeno nužni.

 

Međutim, povlačenje izjave o privoli samo u onom dijelu u kojem ste pristali da stupamo u kontakt s Vama ne utječe na mogućnost dogovaranja ili pružanja usluge popravka ili prodaje vozila, nego samo brisanje Vaših kontakt podataka iz naših popisa temeljem kojeg Vas kontaktiramo u marketinške svrhe ili u svrhe poboljšanja svojih usluga.

5. Tko će imati pristup Vašim osobnim podacima?

V.B. Auto d.o.o. posebno vodi brigu o tome da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s pravnim osnovama i svrhama prikupljanja osobnih podataka. Kako bi se ostvarile te svrhe, V.B. Auto d.o.o. u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim sljedećim osobama:

          državnim tijelima, u skladu s našim zakonskim obvezama,

          pružateljima informatičkih rješenja,

          pružateljima marketinških i knjigovodstvenih usluga,

          drugim poslovnim partnerima.

Sve navedene osobe (izvršitelji obrade osobnih podataka) obrađuju Vaše osobne podatke sukladno našim uputama, u skladu s posebnim sporazumom ili dodatku osnovnom sporazumu kojeg smo sklopili s ovim osobama, poštujući pritom odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, kao i važeće propise s područja zaštite osobnih podataka, sve kako bi se osigurala zaštita Vaših prava.

Iznimka od navedenog su tijela državne i javne vlasti koja podatke obrađuju sukladno propisima te slučajevi u kojima ove osobe primjenjuju posebna pravila obrade sukladno propisima koji se na njih i takvu obradu odnose.

 

V.B. Auto d.o.o. ni u kojem slučaju Vaše osobne podatke neće učiniti dostupnima subjektima koji nemaju ovlaštenje za njihovu obradu.

6. Koja su Vaša prava u vezi zaštite Vaših osobnih podataka i kako ih ostvariti?

Kada je to propisima predviđeno, imate:

          pravo na pristup osobnim podacima koji se na Vas odnose te informacijama o obradi,

          pravo na ispravak osobnih podataka kako biste osigurali da su podaci kojima V.B. Auto d.o.o. raspolaže istiniti, točni i ažurni,

          pravo na brisanje osobnih podataka, ukoliko ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje dopuštenih svrha obrade osobnih podataka te ukoliko ne postoji zakonska odredba po kojoj se podaci ne smiju brisati,

          pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka,

          pravo na prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade osobnih podataka,

          pravo na podnošenje prigovora V.B. Auto d.o.o. ili nadležnom državnom tijelu,

 

          pravo na povlačenje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz Vašu privolu.

7. Kako mogu prigovoriti obradi osobnih podataka?

Pod određenim uvjetima, kad je to zakonski dopušteno, imate pravo prigovoriti obradi osobnih podataka ili zatražiti prekid obrade osobnih podataka, na primjer kada obradu temeljimo na našim legitimnim interesima ili zbog izravnog marketinga. Čim zaprimimo Vaš zahtjev za prekidom obrade, nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je obrada dopuštena relevantnim zakonskim i drugim propisima. Vaš zahtjev možete poslati na e-mail adresu gdpr@vbauto.hr.

8. Koliko dugo V.B. Auto d.o.o. čuva Vaše osobne podatke?

V.B. Auto d.o.o. čuva Vaše podatke u rokovima koji su određeni svrhom obrade, propisima koji definiraju razdoblja čuvanja podataka, propisom definiranim rokovima zastare potraživanja te internim aktima kojima se propisuju rokovi čuvanja podataka, a vodeći računa o primjeni odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite Vaših prava i sloboda.

9. Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka, kao i ostvarivanja Vaših prava zaštite osobnih podataka, možete kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka:

Kontakt podaci: +385 21 444 224, +385 91 6087 674, gdpr@vbauto.hr

 

Adresa: Put Trščenice 6, 21000 SPLIT

10. Izmjena pravila o zaštiti osobnih podataka

V.B. Auto d.o.o. redovito dopunjava Informacije u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Informacija dostupna na web stranici www.vbauto.hr. U slučaju značajne promjene sadržaja Informacija koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.